Automobilių plovyklos projektas Juozapavičiaus 63

Pagr. informacija

Po to, kai 2018 m. Juozapavičiaus pr. 63, Kaune, buvo nugriautas paveldo namas ir nukirstas šimtametis ąžuolas, ŽŠB atsisveikino su smurtine mirtimi mirusiu ąžuolu Atsisveikinimas su ąžuolu - Atminties žemėlapis - Genius Loci (sanciubendruomene.lt) ir ėmėsi atkyvių veiksmų, kad šioje vietoje nebūtų statoma automobilių plovykla. Bendruomenei pavyko pakeisti verslininkų tikslus ir autoplovykla nebuvo pastatyta. Sklypas buvo parduotas kitiems savininkams, kurie (o, likimo ironija!) toje vietoje pastatė "Ąžuolo" kliniką, kurios teritorijoje nerasi nė vieno augalo.


Sėkmės istorija

Po KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO, (AUTOMOBILIŲ SAVITARNOS PLOVYKLOS STOGINĖS) JUOZAPAVIČIAUS PR. 63, KAUNE, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMO SU VISUOMENE ir ŽŠ bendruomenės protesto, savivaldybė priėmė sprendimą:

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL STATINIŲ, KURIUOSE TEIKIAMOS AUTOMOBILIŲ PLOVIMO PASLAUGOS,

VIETOS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19

punktu, statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2007 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintu

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos

techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“, statybos techninio

reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamento

STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“, 1 priedu, siekdama suderinti

fizinių ir juridinių asmenų interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo, užtikrinti Kauno

miesto gyventojų sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas,

sumažinti galimą neigiamą poveikį aplinkinėms teritorijoms, Kauno miesto savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a :

Nustatyti, kad atstumas nuo žemės sklypų ribų, kuriuose projektuojami ir statomi

paslaugų paskirties statiniai – plovyklos, turi būti ne mažesnis kaip 50 m iki mokyklų,

ikimokyklinio ugdymo įstaigų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, gyvenamosios

paskirties pastatų.


Iš ŽŠB fb sienos:

"Mieli Šančių patriotai, bendruomeniškumo puoselėtojai ir darnios kaimynystės bičiuliai, kaip matote plovyklos „stūmimo“ istorija yra mums iššūkis su hibridinio karo elementais. Todėl noriu paprašyti visus susitelkti, tinkamai atlikti „namų darbus“ ir nepasiduoti provokacijoms. Siekiant kad savanaudiškas verslas, toleruojamas pataikūniškų valdininkų ir ant tvarkymosi pasinešusių politikų, nemanipuliuotų mumis ir nelaikytų nukriošusių avinų banda, mes privalome:
1. Iki sausio 25 dienos kiekvienas parašyti raštą/skundą dėl ko nesutinkate kad planuojama plovykla būtų pastatyta numatytoje vietoje (argumentų manau yra daugiau negu užtektinai) ir nusiųsti projektuotojui (UAB „1 planas“ K. Donelaičio g. 63, Kaunas, projekto vadovui Kristijonui Mozuraičiui, [email protected]) ir kopiją savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, [email protected]).
Su projektiniais pasiūlymais galite susipažinti čia:
http://www.kaunas.lt/.../Projektiniai20pasiC5ABlymai201...
2. Sausio 25 dieną 17:00 val. ateiti į projektinių pasiūlymų svarstymą adresu Laisvės al. 96, Kaunas ir ten, taip pat, išsakyti savo nuomonę, kodėl toks projektas šioje vietoje yra nepriimtinas.
3. Nepasiduoti nusamdytų pijarščikų, anti-socialaus liberalizmo propaguotojų ar tų kurie nežino ką daro (teatleidžia jiems aukščiausiasis) provokacijoms viešojoj erdvėj ar gyvai. Dauguma diskusijų FB yra tiktai emocijų išliejimas, nukreipiantis dėmesį nuo realių veiksmų. Turime išnaudoti visas teisės aktais numatytas priemones, o ne „nulesti garą“ socialiniame tinkle. Projektinių pasiūlymų svarstymas tik pradžia, dar turės vykti kitos Teritorijų planavimo ir PAV įstatymuose numatytos procedūros, kur taipogi turėsime aktyviai dalyvauti.

Trumpai noriu priminti priešistorę. Pastatas stovėjęs Juozapavičiaus pr. 63 buvo įtrauktas į medinės architektūros duomenų bazę (http://www.archimede.lt/kaunas/pastatas/1715), bet neturėjo teisinio apsaugos statuso todėl įžūliam savininkui paprašius leidimas griovimui buvo nesunkiai išduotas. Ruošiant sklypą statyboms 2018-03-16 buvo iškirstas čia augęs sveikas šimtametis ąžuolas. Leidimą medžiui pašalinti, be aiškios motyvacijos ir ekspertizės, išdavė Kauno m. savivaldybės Aplinkos skyrius. Prisegu ASU dendrologijos specialistės išvadą, kad ąžuolas galėjo augti ir žaliuoti dešimtmečius ir nukirstas buvo nemotyvuotai.

Dabar išlindo yla iš maišo, ką gi tame sklype ruošiamasi statyti - automobilių savitarnos plovyklą. Pagal Kauno m. Bendrąjį planą šita vieta pažymėta kaip mišraus užstatymo teritorija, atliekanti lokalių centrų funkciją. Taigi ar miesto istorinio mikrorajono centre vieta objektui, kuris estetiškai nepatrauklus, darko nusistovėjusią urbanistinę struktūrą, yra automobilių traukos objektu, didinančiu triukšmą ir išmetamųjų dujų koncentraciją, naftos produktais ir detergentais teršia lietaus nuotekas ir kelia erzelį ? Gal būt ir reikia pigesnės autoplovyklos, bet ji turėtų būti ne pačioj reprezentacinėje Šančių vietoje, o kur nors špalų mirkymo gamyklos, „Metalo“, „Drobės“ ar kitose pramoninėse – komercinėse teritorijose. Juk niekas savo namuose neįrenginėja dušo svetainėje ar valgomajame vietoj stalo ar televizoriaus.

Teiginiai, kad savininkas savo sklype gali statyti ir daryti ką nori, yra liberal-bolševikiniai paistalai. Gyvenant bendruomenėje, be teisinio reguliavimo (kuris lengvai apeinamas), yra gyvenimiška logika, tarpusavio santykių kultūra, darnios kaimynystės principai ir t.t. Taigi norint keisti nusistovėjusią pusiausvyrą jau susiformavusioje aplinkoje, pirmiausiai reikia tartis su čia gyvenančiais žmonėmis, kaip jie tuos pokyčius priims. O ne arogantiškai, panaudojant savo įtaką institucijom ir, demonstruojant ekonominę galią, tvarkytis vadovaujantis libertatinės rinkos iškreipta fantazija. Normalioj visuomenėj joks politikas, valdininkas, verslininkas ar net dideli pinigai negali eiti prieš vietos bendruomenės valią. Bendruomenė yra aukščiausia daugiabučio, gatvės, rajono ar miesto valdžia, o pastarieji yra tik jos valios vykdytojai ar proceso dalyviai." /Saulius Pikšrys/

2019, penktadienį, vasario 15d., 13 val. priešais savivaldybę vyko ŽŠB protestas prieš Juozapavičiaus pr. 63 autoplovyklą.

Data: 2019 m. sausio 25 d.

Laikas: 17:00 (EET)

Vieta: Šančiai, Kaunas, Juozapavičiaus pr. 63

Vaizdo įrašas

Ši svetainė jūsų įrenginyje išsaugo nedideles teksto rinkmenas (slapukus) tam, kad pateiktų tinkamesnį turinį arba statistikos tikslais. Jūs galite išjungti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Naršydami nepakeitę naršyklės nustatymų suteikiate mums leidimą išsaugoti šią informaciją jūsų įrenginyje.

Sutinku