Suinteresuotos visuomenės pastabos ir pasiūlymai

Pagr. informacija

SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS

PASTABOS IR PASIŪLYMAI DĖL NEMUNO KRANTINĖS GATVĖS IR DVIRAČIŲ TAKO

REKONSTRAVIMO PROJEKTO

2021 m. kovo 23 d.

Kaunas

  1. Šių metų kovo 23 dieną „Nemuno krantinės gatvės (nuo A. Juozapavičiaus pr. iki Kranto 11-

osios g.) ir dviračių tako (nuo Nemuno krantinės g. iki Kranto 11-osios g.), Kaune rekonstravimo

techninio darbo projekto” (toliau - Projektas) viešas pristatymas.

  1. Susipažinus su Projektiniais pasiūlymais teikiamos Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai ir

pastabos,􀁏􀁋􀁁􀁔􀁏􀀠 􀁋􀁏􀁎􀁔􀁏􀁒􀁁

Projekto metaduomenyse nurodyta, kad Statinio projekto etapas yra projektiniai pasiūlymai

(PP). Taip pat Aiškinamojo rašto Bendroje informacijoje taip pat nurodyta, kad tai yra

projektiniai pasiūlymai Projektui;

Tačiau informacija apie Projekto pristatymą tam prieštarauja ir nurodo, kad bus pristatomas

rekonstravimo techninis darbo projektas.

Brėžinių dalyje sprendiniai yra įvardinti kaip rekonstravimo techninis darbo projektas, tačiau

statinio projekto numeris tam prieštarauja ir nurodo, kad naudojamas žymėjimas PP atitinka

projektinių pasiūlymų žymenį.

Anksčiau, t.y. 2019-04-30, Kauno miesto savivaldybė pristatė "Nemuno Krantinės Kauno m. sav.

rekonstravimo projektinius pasiūlymus” (toliau - Projektiniai pasiūlymai), todėl nėra aišku, ar

Projektas yra Projektinių pasiūlymų tąsa.

Viešoje erdvėje yra nurodyta, kad rengiant Projektą buvo atsižvelgta į visuomenės pasiūlymus.

Tai leidžia manyti, kad Projektas yra Projektinių pasiūlymų tąsa. Vis dėlto tiek Projekto

pavadinimas, tiek sprendiniai iš esmės skiriasi nuo anksčiau pristatytų Projektinių pasiūlymų (PP

stadija), o tai sudaro pagrindą abejonei, ar Projektas yra tų pačių Projektinių pasiūlymų (kuriais

buvo bandoma urbanizuoti Nemuno rekreacinę zoną) projekto rengimo tęsinys.

Visuomenei pateikta informacija apie Projekto stadiją, projekto rengimo etapą ir atitinkamai jį

reguliuojančias procedūras yra klaidinanti ir pažeidžianti visuomenės teisę į išsamią informaciją.

II

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“ (patvirtintas LR aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738) 12.4. punktu

vienu etapu gali būti rengiamas kelių ir kelio statinių statybos (tiesimo), rekonstravimo ir

kapitalinio remonto techninis darbo projektas, tačiau tik tuo atveju, kai jo įgyvendinimui statybos

rangovas parenkamas taikant Viešųjų pirkimų įstatymą.

Nagrinėjamu atveju Projektas negalėjo būti rengiamas vienu etapu, kadangi jo įgyvendinimui

statybos rangovas buvo parinktas netaikant Viešųjų pirkimų įstatymo.

Projekto rengimui ir jo įgyvendinimui Kauno miesto savivaldybės administracija

2020-12-04 sudarė Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos

darbų (Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų, Žaliakalnio ir Šančių

seniūnijose) pirkimo pagrindinę sutartį pirkimui už 54.600,00 Eurų sumą.

Ši sutartis buvo sudaryta atnaujinus varžymąsi pagal 2019-11-04 preliminariąją sutartį

Nr. SR-792 gatvių dangos darbų (BVPŽ kodas 45233252-0) ir inžinerinio projektavimo

paslaugų (BVPŽ kodas 71320000-7) pirkimui už 81.900.000,00 Eurų sumą.

Patikrinus 2019-11-04 Preliminariąją sutartį Nr. SR-792 paaiškėjo, kad pagal nurodytą

pirkimą (pirkimo numeris 447578) Kauno miesto savivaldybės administracija įvykdė

Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Centro,

Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų ir Žaliakalnio seniūnijose pirkimą ir šio pirkimo

pagrindu 2019-11-04 sudarė „Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir

rekonstrukcijos darbų Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų ir Žaliakalnio

seniūnijose) pirkimo (II dalies) preliminariąją sutartį” Nr.SR-792.

1Kaip minėta, 2020-12-04 sutartis (kaip pagrindinė sutartis) buvo sudaryta atnaujinus

varžymąsi pagal 2019-11-04 preliminariąją sutartį Nr. SR-792. Tačiau į 2019-11-04

preliminariąją sutartį Nr. SR-792 Šančių seniūnija įtraukta nebuvo, o naujai

2020-12-04 sudarytoje Pagrindinėje sutartyje Šančių seniūnija buvo įrašyta

suklastojant pirminius viešojo pirkimo duomenis ir net pakeičiant jau sudarytos

2019-11-04 Preliminariosios sutarties pavadinimą.

Todėl Kauno miesto savivaldybės administracijos 2020-12-04 sudaryta Kauno miesto

susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų (Centro, Dainavos, Eigulių,

Gričiupio, Petrašiūnų, Žaliakalnio ir Šančių seniūnijose) pirkimo pagrindinė sutartis

pirkimui už 54.600,00 Eurų sumą yra sudaryta pažeidžiant viešųjų pirkimų reikalavimus ,

t.y. neatlikus privalomojo viešojo pirkimo.

Nagrinėjant Projektą būtina žinoti, ar projektavimo procedūrose buvo panaudoti įstatymais

nustatyti instrumentai, kurių pagalba turėjo būti pasiektas visuomenės interesus atitinkantis

rezultatas, ar nebuvo pažeisti konkurencijos principai, ar projektavimas atitinka BP reikalavimus

etc. Projekto kokybę, optimalų kokybės ir kainos santykį, be kita ko, užtikrina viešųjų pirkimų

bei konkurencijos teisinio reglamentavimo vykdymas bei teisėtumas.

Aukščiau minėtais veiksmais statytojas neužtikrino sąžiningos konkurencijos laisvės

pasirenkant Suinteresuotai visuomenei aktualių teritorijų projektavimo paslaugų tiekėjus ir,

išvengiant sąžiningos konkurencijos, suteikė privilegiją vienam tiekėjui.

Susiklosčius situacijai, kai Projektui bei jo įgyvendinimui statybos rangovas buvo parinktas

netaikant Viešųjų pirkimų įstatymo, Projektavimas negalėjo būti rengiamas vienu etapu, kadangi,

kaip nurodyta aukščiau minėtoje STR normoje, tokia galimybė taikoma tik tada, kai projekto

įgyvendinimui statybos rangovas parenkamas taikant Viešųjų pirkimų įstatymą.

III

Projektas neturi privalomos architektūrinės dalies.

Statybos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad visų antžeminių statinių ir tų požeminių

(povandeninių) statinių, kurie skirti žmonėms gyventi, dirbti ar kitoms jų reikmėms tenkinti

(išskyrus požeminius statinius, kuriuose žmonės negyvena ir nedirba, o būna tik atlikdami tų

statinių priežiūrą (inžineriniai tinklai, techniniai tuneliai ir pan.), be kitų nustatytų statinio

projekto dalių, statinio projekto architektūrinė dalis yra privaloma.

Projektas yra pateikiamas kaip inžinerinis, - tačiau jis skirtas žmonėms gyventi, dirbti ar kitoms

jų reikmėms tenkinti, todėl jam privaloma architektūrinė dalis.

Projekto vizualizacija yra klaidinanti.

Nors Projektas pristatomas nepilnas, o dalis sprendinių yra perkeliami į ateitį (pavyzdžiui, jame

nurodyta, kad želdiniai, apšvietimas, gatvės tinklai bus sprendžiami kitais projektais, taip pat į

Projektą nėra įtrauktas A.Juozapavičiaus prospekto sankryžos rekonstravimas), tačiau jį pristatant

pateikiamos vizualizacijos, kuriose vaizduojami mažosios architektūros sprendiniai (sporto

aikštelės, suoleliai, vaikų žaidimo aikštelės), apželdinimas ir kiti sprendiniai, kurie nėra Projekto

dalimi ir Projektu nėra sprendžiami.

Toks Projekto pateikimas klaidina visuomenę, kadangi informacija apie aplinką keičiantį

Projektą pateikiama netiksliai.

Projektui privaloma architektūrinė dalis, tačiau projektą rengę asmenys neturi architektų

kvalifikacijos.

Tuo tarpu Projektas privalo turėti statinio projekto architektūrinę dalį, kurią turi parengti

architektas, turintis reikiamą kvalifikaciją ir turintis teisę rengti projektus saugomose bei

paveldosaugos objektų tvarkymo teritorijose.

IV

Kauno miesto bendrojo plano aiškinamojo rašto 54 punkte nustatyta prievolė - parengti atskirų

miesto dalių išsiskiriančių savitumu (inter alia Žemųjų Šančių) urbanistinio ir architektūrinio

formavimo idėjinius projektus, o vėliau parengti atitinkamus teritorijų planavimo ir statybos

dokumentus.

Kauno regioninė architektų taryba 2019-06-19 pateikė išvadą dėl „Nemuno krantinės Kauno m.

sav. rekonstravimo projektinių pasiūlymų”, kurioje nurodė, kad nesant teritorijos urbanistinių ir

architektūrinių sprendinių bei dėl Projekto neatitikimo Užsakovo parengtos projektavimo

užduoties turiniui, negali būti teikiamos rekomendacijos. Kauno RAT savo išvadoje inter alia

nurodė, kad projektavimo darbus reikia pradėti nuo Žemųjų Šančių teritorijos (ar tyrimais

nustatytos jos dalies) galimybių studijos ir/ar kito kompleksinio planavimo dokumento,

nustatančio teritorijos plėtros tikslus, atitinkančius tiek Šančių bendruomenės, tiek Kauno

visuomenės lūkesčius; šiuo planavimo dokumentu turėtų būti siekiama nustatyti unikalios Žemųjų

Šančių teritorijos (vizualiniais ir funkciniais rekreaciniais ryšiais) jungtį su Nemuno pakrante.

Planuojama nauja gatvė - visuomeninės svarbos objektas, sudarantis reikšmingą įtaką ne tik

smulkiam, mažaaukščiam Žemųjų Šančių užstatymui ir urbanizavimui, bet ir visam Kauno

miestovaizdžiui Nemuno upės slėnyje; o svarbiausia - šis Projektas kelia grėsmė Žemųjų Šančių

urbanistinio audinio unikalumui ir negrįžtamai sužalotų vietovės jautrų gamtinį karkasą.

Projektas parengtas nesilaikant Architektūros įstatymo 3 straipsnyje nustatytų Architektų veiklos

principų ir viešojo intereso vykdant architektų veiklą, t.y. pažeisti darnaus vystymosi, profesinės

atsakomybės ir meistriškumo bei atvirumo ir skaidrumo principai.

Prieš parengiant Projektą, turėjo būti parengtas BP aiškinamojo rašto 54 punkte nustatytas

urbanistinio ir architektūrinio formavimo idėjinis projektas ir tik tada parengtas atitinkamas

teritorijos planavimo dokumentas ir Projektas.

Tačiau Žemųjų Šančių urbanistinio ir architektūrinio formavimo idėjinis projektas nėra

parengtas. Todėl Projektas yra parengtas pažeidžiant BP sprendinius ir negali būti tvirtinamas,

kol nėra parengtas minėtas architektūrinis-urbanistinis kompleksinis dokumentas.

V

28. Projekte klaidingai nustatyta statybos rūšis.

29. Statybos įstatymo 2 straipsnyje yra nustatytos pagrindinės šio įstatymo sąvokos.

30. Pagal SĮ nustatytas sąvokas Naujo statinio statyba – statyba, kurios tikslas – statinių neužimtame

žemės paviršiaus plote pastatyti statinį, atstatyti visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą statinį

(SĮ 2 str. 26 dalis), o Statinio rekonstravimas – statyba, kurios tikslas – perstatyti statinį: pakeisti

statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis (ilgį, plotį, aukštį ir

pan.) (SĮ 2 str. 72 dalis).

31. Projekte nurodoma, jog projektuojama statybos rūšis yra „rekonstrukcija”, o projektuojamas

gatvės ilgis yra apie 1700 metrų, tačiau nepateikti duomenys apie esamą gatvės ilgį. Tokių

duomenų trūkumas neleidžia tinkami įvertinti statybos rūšies.

32. Projekte yra klaidinančiai nurodyta, kad rekonstruojamos gatvės dalies ilgis yra apie 1700 metrų.

33. Iš anksčiau pristatytų Projektinių pasiūlymų duomenų matyti, kad esama gatvė yra 444 m ilgio, o

Projekte nurodyto 1700 metrų ilgio gatve ji galėtų tapti, jeigu rekonstravus 444 m ilgio buvusios

gatvės atkarpą būtų naujai pastatyta apie 1256 m ilgio kelio atkarpa.

34. Projekte pateikiama 4 kartus ilgesnė nei buvusi gatvės atkarpa, todėl statybos rūšis yra

nepagrįstai įvardinta kaip rekonstrukcija, nes gerokai didesnės statinio dalies statybos rūšis

neabejotinai yra naujo statinio statyba.

35. Naujai projektuojama kelio atkarpa įgyja naujus vingius ir keičia esamą landšaftą, t.y.

projektuojama visiškai nauja, iki šiol neegzistavusi kelio dalis. Naujai statoma kelio atkarpa

negali būti įvardinta statinio rekonstrukcija, kadangi ji yra statoma naujai statinių neužimtame

žemės paviršiaus plote, o 1256 m ilgio naujai suprojektuota kelio atkarpa, kaip iki šiol

neegzistuojanti kelio dalis, negali būti įvardinta rekonstruojama.

36. Todėl Projektas statybos darbams, kuriais numatytas naujos gatvės atkarpos įrengimas, privalo

būti parengtas ir pristatytas visuomenei ne kaip rekonstrukcija, o kaip naujo statinio statyba arba

kaip abi šias statybos rūšis apimantis projektas.

37. Dabartinis projektas neatitinka Statybos įstatymo reikalavimų, todėl ir jo pristatymas visuomenei

negali būti laikomas teisėta bei pilnaverte procedūra.

VI

38. Architektūros įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Projektiniai pasiūlymai dėl statinių,

kuriuos numatyta rekonstruoti ir kurių rekonstravimui raštu prieštarauja suinteresuotos

visuomeninės organizacijos (organizacijos, atstovaujančios visuomenei ar jos daliai, kuriai daro

arba gali daryti poveikį veiksmai (sprendimai) ar neveikimas architektūros srityje, arba kuri yra

suinteresuota architektūros vystymu), derinami tik gavus regioninės architektūros tarybos

rekomendaciją pritarti šiems pasiūlymams, o apie numatomą šių statinių projektavimą ir

visuomenės dalyvavimą svarstant projektinius pasiūlymus informuojama vadovaujantis Statybos

įstatymu. Rekomendacijoje pateiktos išvados įvertinamos rengiant specialiuosius architektūros

reikalavimus.

39. Prieštaravimus dėl projektuojamo kelio dar 2019-04-26 raštu savivaldybei ir projektuotojui bei

2019-05-10 vyriausybės kanceliarijai Suinteresuotos visuomenės vardu pareiškė Žemųjų Šančių

bendruomenė, kuri siūlė visiškai atsisakyti sprendinių, susijusių su naujos automobilių eismui

skirtos gatvės atkarpos įrengimu, ir išplėtoti sprendinius projektuojamą teritoriją pritaikant

pėsčiųjų ir dviratininkų eismui bei rekreacijai. Taip pat tokį prieštaravimą Projektiniams

pasiūlymams pasirašė 5616 gyventojų.

40. Savivaldybės administracija Projektą pristato kaip buvusių projektinių sprendinių tąsą ir nurodo,

kad buvo atsižvelgta į visuomenės pasiūlymus. Ir nors buvo pakeista projektavimo apimtis,

tačiau sprendinių esmė dalyje dėl naujo kelio įrengimo nepasikeitė.

41. Projekto pavadinimas buvo pakeistas, todėl 2021-03-17 prašymu Viešojo intereso gynimo fondas

ir Žemųjų Šančių bendruomenė, kaip suinteresuotos visuomeninės organizacijos, iki paskelbto

Projekto pristatymo pakartotinai raštu išsakė savo prieštaravimus dėl Projekto ir prašė Projekto

pristatymą atidėti.

42. Abi šios nevyriausybinės organizacijos yra organizacijos, atstovaujančios visuomenei ar jos

daliai, kuriai daro arba gali daryti poveikį veiksmai (sprendimai) ar neveikimas architektūros

srityje arba kurios yra suinteresuotos architektūros vystymu, o Žemųjų Šančių bendruomenei

2019 metais už visuomenines urbanistines iniciatyvas ir geriausią metų urbanistinį kūrinį

Lietuvos Respublikos Prezidentūroje netgi buvo įteiktas Aplinkos ministerijos apdovanojimas

„Genius Loci”.

43. Vadovaujantis AĮ 12 str. 3 d. teisės norma Projektas galėtų būti derinamas tik gavus regioninės

architektūros tarybos rekomendaciją pritarti šiems pasiūlymams, tačiau iki šiol Kauno regioninė

architektūros taryba nėra davusi rekomendacijos pasiūlymams numatytoje vietoje suprojektuoti

gatvę. Todėl nei anksčiau pristatyti Projektiniai pasiūlymai (PP), nei Projektas negali būti

suderinti, ir Projekto pagrindu negali būti išduotas statybos leidimas.

VII

44. Vadovaujantis SĮ 23 straipsnio (Statybiniai tyrimai) 2 dalimi nustatyta, kad tyrimai atliekami iki

statinio projekto rengimo pradžios.

45. Projektas patenka į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau -

PAV įstatymas) reguliavimo sferą ir pagal PAV įstatymo 2 priedo 10.2 punktą - urbanistinių

objektų statyba, kai užstatomas didesnis kaip 1 ha plotas kartu su kietosiomis dangomis,

šaligatviais, pėsčiųjų takais, dviračių takais - privalėjo būti atlikta atranka dėl poveikio aplinkai

vertinimo. Atrankos dėl PAV metu turėtų būti nuspręsta, ar būtina atlikti planuojamos ūkinės

veiklos poveikio aplinkai vertinimą.

46. 2019-05-06 atsakyme Suinteresuotai visuomenei projektinių pasiūlymų rengėjas nurodė, kad

rengiant techninį projektą bus atliekama poveikio aplinkai analizė ir vertinimas, kelių eismo

saugumo auditas ir kitos reikalingos analizės bei tyrimai, taip pat nurodė, kad techninio projekto

rengėjas turės atlikti poveikio aplinkai vertinimą ir pritaikyti visas teisės aktuose nustatytas

priemones bet kokiai taršai sumažinti. Be to, projektinių pasiūlymų rengėjas nurodė, kad

Projektiniuose pasiūlymuose projektuojama gatvė yra valstybinėje žemėje, todėl rengiant

techninį projektą projekto rengėjas turės kreiptis į nacionalinę žemės tarnybą dėl sutikimo tiesti

susisiekimo komunikacijas nesuformuotų sklypų teritorijose, taip pat nurodė, kad rengiant

techninį projektą bus atliktas eismo modeliavimas, kad būtų užtikrintas visų besijungiančių

gatvių pralaidumas.

47. Išvardinti veiksmai rengiant Projektą nebuvo atlikti.

48. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2019-06-12 rašte Nr. (12)-D8-2229 atsakydama į

Žemųjų Šančių bendruomenės kreipimąsi dėl ketinimo Nemuno krantinėje įrengti dviejų juostų

gatvę nurodė, kad pritaria bendruomenės ir miesto gyventojų susirūpinimui dėl neužstatytos

Nemuno krantinės ir joje esančių želdynų ir želdinių išsaugojimo ir pritaikymo gyventojų

poilsiui.

49. Kauno savivaldybės biudžeto patvirtintame plane 2021 metams (Dėl Kauno miesto savivaldybės

2021 metų biudžeto patvirtinimo (lrs.lt)) nėra numatytos lėšos planuojamos gatvės statybai. Taip

pat nėra numatytos lėšos Žemųjų Šančių urbanistinio ir architektūrinio formavimo idėjinio

projekto parengimui. Šios aplinkybės kelia abejones, ar Projektas pradėjus jį įgyvendinti galėtų

būti sėkmingai užbaigtas, jeigu jo finansavimas nėra numatytas; todėl aktualu žinoti, iš kokių

finansinių šaltinių planuojama finansuoti Projektą.

50. Į Suinteresuotos visuomenės 2021-03-18 paklausimą nei projektuotojas, nei projekto užsakovas

iki Projekto pristatymo dienos neatsakė.

51. Projektas susijęs su aplinka, todėl Suinteresuota visuomenė turi Orhuso konvencijos

užtikrinamas teises inter alia teisę į informaciją, teisę dalyvauti priimant sprendimus jau

pradinėse tokių sprendimų priėmimo stadijose bei teisę kreiptis į teismus.

52. Iki projekto Parengimo nebuvo atlikti privalomi tyrimai, o jų neatlikus Projektas negalėjo būti

rengiamas.

VIII

53. Projektas apima tris savarankiškas urbanistines-architektūrines erdves, kurios turi savarankišką

sprendinių poreikį ir turėtų būti suprojektuotos atsižvelgiant į tokią jų plėtrą, kokia bus numatyta

parengtame urbanistinio ir architektūrinio formavimo idėjiniame projekte:

1) naujo kelio statybos atkarpa nuo A.Juozapavičiaus gatvės iki esamos Nemuno krantinės

gatvės;

2) esama Nemuno krantinės gatvės atkarpa (kurios dalyje galima rekonstrukcija) ir

3) naujo kelio statybos atkarpa nuo Mažeikių gatvės iki Kranto 11-osios gatvės.

54. Visos šios erdvės turi savarankišką socialinį sprendinių poreikį ir jas objektyviai skiria statybos

rūšis.

55. Tačiau jas apjungus į vientisą gatvę natūraliai besiformuojantis panemunio kraštovaizdis, kurio

urbanistinę struktūrą objektyviai lemia Žemųjų Šančių gatvelių tinklas (kuris yra pripažįstamas

paveldosaugine vertingąja savybe) yra suniveliuojamas išardant šios teritorijos savastį.

IX

56. Naujos gatvės nutiesimas išilgai upės apsunkintų saugią miestiečių prieigą prie upės pakrantės ir

saugų pakrantės poilsio zonos panaudojimą.

57. Tai prieštarauja deklaruojamai priartėjimo prie upės idėjai ir paneigia Kaunas 2022 deklaruojamą

upių kultūrinio gyvybingumo skatinimą, kuris turėtų būti realizuojamas aktyvių poilsio ir

laisvalaikio zonų plėtojimu, o ne naujos gatvės, atskiriančios pakrantės zoną nuo gyvenamųjų

kvartalų, suprojektavimu.

58. Naujų kelio atkarpų įrengimas atskirtų Šančių gyvenamuosius kvartalus nuo upės. Dėl naujos D

kategorijos gatvės atkarpos, kaip naujo atmosferos taršos išmetamomis dujomis šaltinio,

sumažėtų aplinkos ir upės švara, padidėtų triukšmo lygis, atsirastų eismo įvykių rizika. Tokiu

būdu būtų suardytas bei pažeistas pagrindinis šios vietos požymis - rami atmosfera bei saugumas.

59. Vykdant projektavimą valstybinėje žemėje reikalingas Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas,

kuris galėtų būti išduotas tik atlikus išsamią esamos padėties analizę, išlaikant higienos,

priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos normatyvų reikalavimus, nustačius apsaugos zonas ir

jų režimo reikalavimus, kokybinius užstatymo rodiklius, nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių ir

įstatymų saugomų interesų.

60. Projektuojamas kelias pažeidžia vietos gyventojų interesus:

- atkertama prieiga prie upės pakrantės ir prie paupyje suformuoto skvero. Šioje vietoje

esančiai 21 ha dydžio paupyje suformuotai teritorijai Kauno miesto taryba 2012-12-06

sprendimu Nr. T-652 suteikė skvero statusą, tačiau įrengus gatvę skveras būtų atskirtas nuo

gyvenamųjų kvartalų. Todėl šioje vietoje D kategorijos gatvės projektavimą tikslinga pakeisti

E kategorijos gatve bei rekreacinio tako įrengimu;

- mažinama šioje vietoje asmenų turimo nekilnojamo turto vertė (tai sąlygoja papildomų kaštų

įtraukimą atliekant sąnaudų ir naudos analizę, kadangi siekiant įgyvendinti šį projektą turėtų

būti išmokėtos nekilnojamojo turto vertės praradimo kompensacijos).

61. Projektas nenagrinėja alternatyvių sprendimų, kuriais būtų pasiūlytos geresnės sąlygos vietos

gyventojams. Tame tarpe nenagrinėjama esminė alternatyva, t.y. jeigu būtų atsisakyta esminio

projektinio sprendinio - naujos gatvės atkarpos įrengimo.

62. Pasiūlymas neatitinka Kauno miesto bendrojo plano (BP) prioritetinių gatvės tinklo plėtros

sprendinių ir prieštarauja šiems BP miesto susisiekimo sistemos vystymo tikslams (Aiškinamojo

rašto 106 psl.), kuriuo siekiama:

- mažinti gyventojų transportinio judrumo poreikį;

- didinti viešuoju transportu pervežamų keleivių skaičių;

- didinti eismo saugą;

- mažinti transportinio triukšmo ir oro taršos lygį urbanizuotose teritorijose;

- mažinti teritorijos poreikį susisiekimui.

63. Teikiant pastabas Projektiniams pasiūlymams buvo nurodyta, kad šioje vietoje atsiradus naujai

gatvės atkarpai A.Juozapavičiaus prospekte dėl kairiojo posūkio į Nemuno krantinę susidarytų

automobilių spūstys ir tai apsunkintų prospekto, kaip arterinės mikrorajono gatvės, pralaidumą.

64. Projekte yra netikslumų: pavyzdžiui Kranto 11-osios gatvės dvipusio eismo organizavimas, kai

gatvės fizinis plotis tarp pastatų ar tvorų vietomis tesiekia 4 metrus.

65. Nenumatytas planuojamos dvipusės gatvės “įsikirtimas” į Vokiečių gatvę, nes nėra

suprojektuotas šios gatvės išplatėjimas, kuris realiai neįmanomas dėl abipus gatvės esančio

užstatymo.

66. Projektas pakeistų istoriškai susiformavusį gamtinį-istorinį-urbanistinį kraštovaizdį, todėl naujai

projektuojama gatvė pakenktų darniam naujosios architektūros įsiliejimui į miesto aplinką.

67. Padidėtų miesto tarša ir atsirastų neigiamas poveikis vietos ekosistemai, kadangi būtų iškirsti

brandūs sveiki medžiai ir atsirastų naujas taršos šaltinis - gatvė. Sumažėtų natūralus gamtinis

paviršius upės pakrantėje ir dėl to padidėtų upės tarša.

68. Šiuo projektu neatsižvelgiama į vietos gyventojų bei žmogiškuosius poreikius, o pirmumas

teikiamas automobilių eismo poreikiui, ignoruojant sveikos gyvensenos bei judraus gyvenimo

būdo propagavimo privalumus.

X

69. Nemuno upės slėnis yra tarptautinės reikšmės gamtinio karkaso migracijos koridorius.

70. Projektas parengtas nenustačius Nemuno, kaip paviršinio vandens telkinio, apsaugos zonos

(toliau – Apsaugos zona), kurioje yra draudžiama ūkinė veikla bei statybos. Be to, teritorijos

šiaurinėje dalyje, kur Apsaugos juosta numatyta, ji projekte nerodoma, o projektuojama gatvė

patenka į šią juostą, nors teisės normomis (Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo

sąlygų įstatymo 100 str. 4 p.) paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose statyti

statinius ir įrengti įrenginius yra draudžiama, kaip ir draudžiama vykdyti žemės darbus, keisti

kranto liniją, reljefą ir žemės paviršių (3 p.).

71. Projektuojama gatvė tam tikrose atkarpose pakeičia šlaitų reljefą, tačiau nenustačius Apsaugos

zonos nėra aišku, ar tokia veikla nepatenka į draudžiamą zoną, kurioje kelio statyba nėra galima.

72. Nenustačius Nemuno, kaip paviršinio vandens telkinio, apsaugos zonos, negalėjo būti rengiamas

ir Projektas (tai ypač aktualu naujai projektuojamo kelio dalyje nuo A.Juozapavičiaus gatvės iki

esamos Nemuno krantinės gatvės).

XI

73. Projektas iš esmės prieštarauja strateginio planavimo dokumentui - Darnaus judumo planui

PowerPoint Presentation (kaunas.lt).

73.1. Kauno miesto savivaldybės taryba 2019-11-19 sprendimu Nr. T- 516 patvirtinto Kauno

miesto darnaus judumo planą.

73.2. Šiuo metu planuojamos gatvės vietoje esantis dviračių/pėsčiųjų takas driekiasi vaizdinga

vietove, kur keliaujant galima grožėtis nuostabia gamta, mėgautis grynu oru, kai šalia

nėra taršios gatvės. Tokia galimybė neabejotinai skatina rinktis bevariklį transportą.

73.3. Nutiesus planuojamą gatvę pagal Projektą, dviračių takas nusidriektų greta gatvės, o juo

keliaujant tektų kvėpuoti gatve važiuojančių motorinių transporto priemonių

išmetamomis dujomis.

73.4. Be to, dviejų eilių gatvės atsiradimas savaime skatintų rinktis ne bevariklį, o motorinį

transportą.

73.5. Todėl Projektas neskatina naudojimosi viešuoju transportu ar bevariklia judėjimo

priemone.

73.6. Darnaus judumo plano 63 puslapyje matyti, kad abiejuose A ir B variantuose toje vietoje,

kur Projektu numatyta važiuojamoji D kategorijos gatvė, yra numatytas tik pėsčiųjų ir

nemotorizuotų priemonių takas.

73.7. Todėl Projektas ir juo planuojama gatvė iš esmės prieštartauja darnaus susisiekimo

strategijai bei neprisideda prie visuomenės skatinimo keisti keliavimo įpročius renkantis

aplinkai draugiškas transporto priemones.

73.8. Kauno miesto darnaus judumo plano paruošimas finansuotas pagal 2014–2020 metų

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo

skatinimas“ 04.5.1-TID-V-513 priemonės „Darnaus judumo sistemų kūrimas“. Projekto

biudžetas 240 tūkst. eurų. Kuriant tolesnius projektus, kurie prieštarauja iš ES lėšų

finansuotam darnaus judumo planui, miestui gali tekti grąžinti netinkamai panaudotas ES

lėšas.

74. Iš esmės vietovės problemai spręsti naudojamas neefektyvus ir neekonomiškas būdas – gatvės

tiesimas, kuris nagrinėjamoje teritorijoje ne tik visiškai nereikalingas, bet ir žalingas. Esamas

dviračių/pėsčiųjų takas įrengtas už Europos Sąjungos lėšas, 2017 m. įrengtas brangiai kainavęs

dviračių tako apšvietimas, 2019 m. įrengti stacionarūs šiukšlių konteineriai bei sporto aikštelės

su treniruokliais. Tiesiant gatvę visi aukščiau nurodyti ir tik prieš kelis metus atlikti darbai bei

įrengimai būtų pripažintini neekonomiškais, o padarytos didelės investicijos faktiškai prarastų

prasmę.

75. Pagal Bendro plano strategiją iki 2030 Kauno miesto savivaldybė Rengiama strategija, kaip

Kaunas vystysis iki 2030-ųjų yra nurodyta: „Vienas svarbiausių plano rengėjų uždavinių – kuo

aktyvesnis visų suinteresuotų šalių dalyvavimas ir bendradarbiavimas. Tik taip pasieksime

bendrą sutarimą tarp susijusių bendruomenių ir skirtingų žmonių grupių dėl vieningos Kauno

miesto vizijos”.

76. Tačiau Projektas neatitinka šios strategijos ir yra parengtas atsisakant įtraukti Suinteresuotą

visuomenę bei jos atstovus į pradinį Projekto rengimo etapą, kuriame yra galimos alternatyvos.

Dėl išdėstytų motyvų nustatyta tvarka pateikdami pasiūlymus prašome:

1) Kreiptis į Kauno savivaldybės administraciją prašant bendradarbiaujant su Šančių

bendruomene parengti kompleksinį planavimo dokumentą - Žemųjų Šančių

urbanistinio ir architektūrinio formavimo idėjinį projektą - įgyvendinant Kauno miesto

bendrojo plano aiškinamojo rašto 54 punkto reglamentavimą, prieš koreguojant

Projektą ir jį patvirtinant.

2) Prieš Projektą teikiant tvirtinimui jį suderinti su Žemųjų Šančių urbanistinio ir

architektūrinio formavimo idėjiniu projektu.

3) Parengti Projekto architektūrinę dalį.

4) Projektą pateikti regioninei architektų tarybai dėl rekomendacijos jo patvirtinimui;

5) Projektą padalinti į atskiras dalis pagal objektyvų kriterijų - statybos rūšį, išskiriant

naujo statinio statybą ir statinio rekonstravimą.

6) Atsisakyti sprendinių, susijusių su naujos automobilių eismui skirtos gatvės atkarpos

įrengimu dalyje nuo A.Juozapavičiaus g. iki Mažeikių gatvės. Likusiose Projekto dalyje

išplėtoti sprendinius projektuojamą teritoriją pritaikant pėsčiųjų ir dviratininkų eismui

bei rekreacijai.

7) Atlikti poveikio aplinkai vertinimą arba atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo;

8) Atlikti kelių eismo saugumo auditą, eismo modeliavimą ir ištirti, kaip pagal atliktą

modeliavimą yra užtikrintas visų besijungiančių gatvių pralaidumas;

9) Atlikti želdinių būklės ekspertizę išskiriant kraštovaizdžiui reikšmingus želdinius, kurių

prioritetinį išsaugojimo poreikį įtraukti į Projektavimo užduotį;

10)Nustatyti Nemuno, kaip paviršinio vandens telkinio, apsaugos zoną;

11) Gauti nacionalinės žemės tarnybos sutikimą tiesti susisiekimo komunikacijas

nesuformuotų sklypų teritorijose arba tokią teritoriją suformuoti detaliuoju planu;

12) Pagrįsti, iš kokių finansinių šaltinių planuojama finansuoti Projektą.

13) Projekto rengimo pirkimą atlikti vykdant viešuosius pirkimus.

VIEŠAS GATVĖS PROJEKTO SVARSTYMAS - Genius Loci (sanciubendruomene.lt)

Viešo projektinių pasiūlymų pristatymo įrašas: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=4162288050449560

Data: 2021 m. kovo 23 d.

Laikas: 17:00 (EET)

Vieta: Virtualus renginys

Organizatoriai

Ši svetainė jūsų įrenginyje išsaugo nedideles teksto rinkmenas (slapukus) tam, kad pateiktų tinkamesnį turinį arba statistikos tikslais. Jūs galite išjungti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Naršydami nepakeitę naršyklės nustatymų suteikiate mums leidimą išsaugoti šią informaciją jūsų įrenginyje.

Sutinku