Ankstesnė Kita

Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių kompleksas (Unikalus objekto kodas 26587)

Informacija apie objektą:

1879 m. Rusijos imperatorius Aleksandras II pasirašė potvarkį statyti I-mos klasės karinę tvirtovę Rusijos imperijos vakarų sienomis apsaugoti. Apie 1890 m. pilnai baigta tvirtovės gynybinės sistemos pirmo žiedo statyba: septyni fortai, devynios baterijos, centrinio įtvirtinimo atkarpa kairiajame Nemuno krante, trys artilerijos sandėlių kompleksai - kairiajame bei dešiniajame Nemuno krantuose ir Aukštojoje Panemunėje. Artilerijos sandėlių kompleksas statytas dviem etapais: 1883 - 1889 m. ir XX a. pr. Sandėliai buvo skirti Žemuosiuose Šančiuose dislokuotai 28-ajai artilerijos brigadai. 1912 m. teritorijos plane pažymėti šie pastatai: 4 parako sandėliai, vamzdelių sandėlis, pagamintos produkcijos sandėlis, laboratorija, betoninis sandėlis, amunicijos sandėlis, vežimų sandėlis, pabūklų sandėlis, sargų gyvenamasis namas, sargybinė, šaudmenų sandėlis, 2 neužtaisytų patrankų sviedinių sandėliai, piroksilino sandėlis, 2 šautuvų šovinių sandėliai, pabūklų dalių sandėlis, 9 sandėliai ir saugykla, kurių tiksli paskirtis plane nenurodyta, 4 šuliniai, 2 pabūklų lafetų sandėliai, pabūklų sandėliai, sargų gyvenamasis namas su ūkiniu pastatu, laboratorijos sandėlis. Teritorijoje buvo išvedžiotas akmenimis grįstų kelių tinklas, prie visų statinių įrengti grįsti privažiavimai ir aikštelės. Visas plotas numelioruotas, vanduo specialiai iškastais grioviais nubėgdavo į upelį. Tarpukariu (1925 m.) sandėliuose buvo laikoma: rusiškų orlaivių bombos, vokiškos granatsvaidžių granatos, rankinės granatos „Lemano“, raketos, amonalas, parakas artilerijos užtaisams, revolveriai, jų šoviniai, binokliai, kardai, kulkosvaidžiai, jų kaspinai ir atsarginės dalys, rankinės vokiškos granatos, užtaisai, galvelės minoms, patrankos, jų dalys, prancūziškų, angliškų, vokiškų ir rusiškų patrankų sviediniai ir užtaisai, šautuvų šoviniai, įv. neveikiantys ir sugadinti šautuvai, tūtelės nuo šovinių, dujokaukės, veikė laboratorija. Tarpukariu sandėlių teritorija priklausė Lietuvos kariuomenei, po Antrojo pasaulinio karo - Sovietų Sąjungos kariuomenei. 1993 m. dalis teritorijos su pastatais buvo perduota Lietuvos kariuomenei. Projekto autoriai: gen. Obručevas, Zverjevas, Volbergas, plk. P. Bertgoldtas.

Kompleksą sudaro:

 1. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso pirmas sandėlis (26588);
 2. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso antras sandėlis (26589);
 3. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso trečias sandėlis (26590);
 4. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso ketvirtas sandėlis (26591);
 5. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso penktas sandėlis (26592);
 6. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso šeštas sandėlis (26593);
 7. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso septintas sandėlis (26594);
 8. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso aštuntas sandėlis (26595);
 9. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso devintas sandėlis (47054);
 10. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso dešimtas sandėlis (47055);
 11. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso vienuoliktas sandėlis (47056);
 12. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso dvyliktas sandėlis (47057);
 13. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso pirmas namas (47058);
 14. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso antras namas (47059);
 15. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso tryliktas sandėlis (47060);
 16. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso keturioliktas sandėlis (47061);
 17. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso penkioliktas sandėlis (47062);
 18. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso šešioliktas sandėlis (47063);
 19. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso septynioliktas sandėlis (47064);

20. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso aštuonioliktas sandėlis (47065);

21. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso devynioliktas sandėlis (47066);

22. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso dvidešimtas sandėlis (47067);

23. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso dvidešimt pirmas sandėlis (47068);

24. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso dvidešimt antras sandėlis (47069);

25. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso dvidešimt trečias sandėlis (47070);

26. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso laboratorijos pastatas (47071);

27. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso dvidešimt ketvirtas sandėlis (47072);

28. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso dvidešimt penktas sandėlis (47073);

29. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso dvidešimt šeštas sandėlis (47074);

30. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso dvidešimt septintas sandėlis (47075);

Pastaba: "Atminties žemėlapyje" Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso teritorijos ribos apytikslės.

Svarbos lygmuo:

Regioninis (valstybės saugomas)

Vertingų savybių tipas:

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); urbanistinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio.

Detalus vertingų savybių aprašymas:

1. Planavimo sprendiniai - planinė struktūra, formuojama 8 žemių pylimais dengtų sandėlių, 19 sandėlių, 2 namų, laboratorijos pastato ir kelių, jungiančių pastatus, trasų; 2. Žemės ir jos paviršiaus elementai - Nemuno dešiniojo kranto šlaito viršutinė terasa su natūralia griova TRP49 Š-ŠV teritorijos dalyje ir centrinėje dalyje ant sandėlių suformuotais žemių pylimais. 3. Takai, keliai ar jų dalys, dangos - kelių ir takų trasos (suformuotos 1883-1912 m.); lauko akmenų grindinys prie Aštunto sandėlio; lauko akmenų grindinių fragmentai ŠV teritorijos dalyje esančių takų atkarpose greta Aštunto sandėlio; lauko akmenų grindinio fragmentai R teritorijos dalyje esančiame take. 4. Želdynai ir želdiniai - R, Š ir ŠV teritorijose esančių takų apsodinimo tuopų eilėmis pobūdis (buvęs teritorijos takų apsodinimas tuopų eilėmis išlikęs fragmentiškai); teritorijos PR kraštinės apsodinimo tuopų eile pobūdis (apsodinimas išlikęs fragmentiškai. 5. Hidrotechniniai įrenginiai - keturi akmens ir plytų mūro drenažo šuliniai; šešios akmens ir plytų mūro pralaidos; trijų pralaidų vietos; melioracijos griovių sistemos fragmentai (dalis griovių neišlikę.

Paveldo tipas:

Materialus paveldas

Įvykio data:

1883-1889 m., XX a. pr.

Objekto tipas:

Pastatų kompleksas

Adresas:

Ašmenos 2-oji g.

Informacijos šaltinis:

1. Kauno miesto planai. XIX a. - XX a. I p. Sudarytojai Nijolė Ambraškienė ir Vitalija Girčytė, 2007. Kauno regioninis valstybės archyvas; 2. Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių komplekso G 320 K Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. 2002 . Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka; 3. Kauno tvirtovės sistemos tyrimai, vertės ir apsaugos statuso nustatymas, regeneravimo ir pritaikymo siūlymai. T 1 (tekstas). Kaunas, 1992. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, F. 11, Ap. 1, B. 126; 4. Kultūros paminklo – pastato apžiūros AKTAS, 1989 m.; 5. ORLOV, Vladimir. Kauno tvirtovės istorija 1882-1915. Kaunas, 2007. p. 42-45, 108-109; 6. ORLOV, Vladimir. The Atlas of Kaunas Fortress. Kaunas, 2009; 7. PĖŽELIENĖ L., Projektuojamas sklypas Šaldytuvų g. 41a. Detalusis planas. UAB „Planuotojai“. Kaunas, 2000. Kultūors paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus medžiaga; 8. Specialiosios projektavimo paminklosauginės sąlygos rengiamam detaliajam planui prie pastatų Šaldytuvų g. 41a. 2000-12-06. Kultūors paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus medžiaga; 9. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Buvusios Kauno tvirtovės komplekso – vietinės reikšmės architektūros paminklo AtV 125 objektų apsaugos zonų nustatymas. 1993. Kultūors paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus medžiaga; 10. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Kauno tvirtovė: projektavimas ir statyba. Urbanistika ir architektūra. 2001 m., XVII tomas, Nr. 3. p. 150-153; 11. STEPONAITYTĖ, Nijolė. Kultūros vertybės ir jos apsaugos zonos teritorijos paminklotvarkos sąlygos, 1992. Kauno teritorinio skyriaus medžiaga; 12. Centralinio Artilerijos sandėlio trobesių Aukštuosiuose Šančiuose planas. 1925 m. LCVA. F 3, Ap. 1, b. 78; 13. Artilerijos sandėlių Aukštuosiuose Šančiuose schematiškas planas. 1927 m. LCVA. F 514, Ap. 1, b. 121; 14. 1944 m. žvalgybinė aeronuotrauka. LCVA skaitmenintų aerofotografijų kolekcija iš JAV nacionalinio archyvo National Archives and Records Administration (NARA) GX_2681 SD 111; 15. STEPONAITYTĖ, Nijolė, VAŠKELIS, Aleksandras. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso (Kultūros vertybė G320K) teritorijos ir joje esančių statinių paveldinės vertės nustatymas, charakteristika bei saugotinų elementų išskyrimas. Kaunas. 2004. Dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnybos štabo medžiaga; 16. STEPONAITYTĖ N., ZALECKIS K. Karo architektūra Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Leidykla „Technologija“. Kaunas. 2014, p. 300-302; 17. STEPONAITYTĖ N. Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių kompleksas. Prieiga per internetą [žiūrėta 2021-02-19]: http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1539; 18. Nuotraukų albumas „Lietuvos kariuomenė laikinojoje sostinėje 1919 - 1940 m.“. Vytauto Didžiojo karo muziejus. Kaunas. 2020, p. 149-151. Prieiga per internetą [žiūrėta 2021-11-18]: https://www.vdkaromuziejus.lt/wp-content/uploads/2020/05/2020_LK-Laikinoji-sostin_el.pdf; 19. Prieiga per internetą [žiūrėta 2021-03-02]: https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/lietuva-is-paukscio-skrydzio-1944-1945-m./exh-67/lietuva-is-paukscio-skrydzio-1944-1945-m./case-237#slide4; 20. Prieiga per internetą [žiūrėta 2021-09-27]: www.bing.com/maps Nuorodos: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Raktažodžiai:

komple centriniai pastatų šaudmenų sandėliai registruotas paveldas nekilnojamasis Žemieji Šančiai
Grįžti į žemėlapį

Ši svetainė jūsų įrenginyje išsaugo nedideles teksto rinkmenas (slapukus) tam, kad pateiktų tinkamesnį turinį arba statistikos tikslais. Jūs galite išjungti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Naršydami nepakeitę naršyklės nustatymų suteikiate mums leidimą išsaugoti šią informaciją jūsų įrenginyje.

Sutinku