Ankstesnė Kita

Šv. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčia (uk 39512)

Informacija apie objektą:

Bažnyčios statybos iniciatorius - Šančių parapijos klebonas Mamertas Lumbė. 1934 m. parengtas pradinis bažnyčios pastato projektas. Projekto autorius inž. archit. Algirdas Šalkauskis, jam padėjo archit. Kopylovas. 1935 m. pateiktas to paties architekto projektas su pakeitimais ir pradėta bažnyčios statyba. 1935 m. birželio 30 d., bažnyčios kertinį akmenį iškilmingai pašventino Kauno Arkivyskupijos prelatas, Vytauto Didžiojo universiteto Garbės profesorius kun. Aleksandras Dambrauskas-Jakštas. Statybos metu vykdyti pokyčiai be A. Šalkauskio sutikimo, todėl architektas atsisakė vykdyti techninę darbų priežiūrą. 1936 m. pakoreguotą projekto variantą pristatė architektas A. Netyksa ir apsiėmė vykdyti techninę statybos priežiūrą. 1937 m. A. Netyksa techninės priežiūros atsisakė. Ją perėmė inžinierius V. Peldavičius, bet dėl nesutarimų su klebonu, po kelių dienų taip pat atsisakė. Statant bažnyčią, panaudotos novatoriškos gelžbetonio konstrukcijos. Jų priežiūrą bei skaičiavimus atliko vienas šios technologijos pradininkų Lietuvoje - inž. Pranas Markūnas. Plonasienės gelžbetoninės kevalinės konstrukcijos pastato stogas - vienas pirmųjų tokio tipo konstrukcijos pavyzdžių Lietuvoje.1938 m. bažnyčios statyba baigta.1938 m. gruodžio 24 d. į naująją bažnyčią iškilmingai atneštas Švč. Sakramentas. Bažnyčios šventinimo apeigas arkivyskupas J. Skvireckas pavedė atlikti parapijos klebonui kun. M. Lumbei. 1938 m. gruodžio 25 d. klebonas bažnyčioje atlaikė ir pirmąsias iškilmingas mišias. Bažnyčiai paliktas Švč. Jėzaus Širdies titulas.
1941 m. per bombardavimą bažnyčios pastatas nukentėjo - išdužo galiniame fasade palikta įstiklinta plokštuma, apgadintas altorius. 1942 m. altorių bei galinę sieną pertvarkė architektas Bronius Elsbergas. 1942-1947 m., vadovaujant klebonui Antanui Sadauskui, bažnyčioje įrengta sakykla, naujos klausyklos, naujos Kryžiaus kelių stotys. 1953-1963 m. klebono Pranciškaus Šniukštos iniciatyva vėl pertvarkytas didysis altorius. 1963 - 1984 m. rekonstruota bažnyčios šildymo sistema, įrengti garsiakalbiai.
Bažnyčią puošia žymių Lietuvos menininkų darbai: presbiterijos arkoje - 1938 m. dailininko Liudo Truikio nutapyta freska „Angelai“, galiniame fasade - dailininko, vitražisto Stasio Ušinsko vitražai (1945-1947 m.).
Šančių Šv. Jėzaus Širdies bažnyčia, pasižyminti monumentalumu, griežtomis eksterjero formomis ir saikingu interjeru - reikšmingas ir retas moderniosios sakralinės tarpukario architektūros pavyzdys Lietuvoje.

Statyta 1935-1938 m., 1942 m. pertvarkyti altorius bei galinė siena; 1942-1947 m. įrengta sakykla, naujos klausyklos, naujos Kryžiaus kelių stotys; 1953-1963 m. vėl pertvarkytas didysis altorius, 1963-1984 m. pertvarkyta bažnyčios šildymo sistema, įrengti garsiakalbiai, 2005-2006 m. atlikti Liudo Truikio freskos restauravimo darbai (restauracijos aut. Nijolė Buraitė, Arvydas Paulionis, Virginijus Aksamitauskas); 2012 m. suremontuota bažnyčios presbiterija, 2013 m. suremontuotos Šv. Antano ir Švč. M. Marijos navos bei dalis bažnyčios. 2014 m. atstatytas Švč. M. Marijos altorius, suremontuotos šoninės navos.

Svarbos lygmuo:

Vietinis

Vertingų savybių tipas:

o Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); o Dailės (lemiantis reikšmingumą retas); o Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); o Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); o Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).

Detalus vertingų savybių aprašymas:

1) Tūrinė erdvinė kompozicija - stačiakampio plano, su dviem žemais bokštais, dviem zakristijom prie šoninių fasadų sudaro taisyklingų geometrinių figūrų kompoziciją; stogo forma - šlaitinė; stogo konstrukcija - gelžbetoninė kevalinė; dangos medžiaga - skardos lakštų tipas; 2) aukštų išplanavimas - bazilikinė erdvė su siauromis šoninėmis navomis ir galerijomis antrame aukšte, dvejomis siauromis laiptinėmis; kapitalinės sienos - plytų mūro; sienų angos, nišos - visos langų ir durų angos; 3) fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma, priskirtinas modernizmo krypčiai su funkcionalizmo bruožais; fasadų architektūros tūrinės detalės - mūrinių tinkuotų stulpų su metaliniais strypais tvoros tipas; fasadų apdaila ir puošyba - tinko tipas; įgilintos vitražinio lango angos profiliuotas kelių tarpsnių apvadas centrinėje priekinio fasado dalyje; pastogę vainikuojantis karnizas; piliastrai; 4) konstrukcijos - cilindrinį skliautą formuojančios įstrižos kryžminės sijos, sudarančios 121 rombinį kesoną; funkcinė įranga - teraco laiptai dvejose laiptinėse; stalių ir kitų medžiagų gaminiai - langų medžiagiškumas (metalas) ir skaidymo tipas; lauko durų tipas; vidaus dekoras - arkos apvadą puošianti Liudo Truikio freska “Angelai”; Stasio Ušinsko vitražai “Juozapas” ir “Šv. Kazimieras”; dveji vargonai; bronzinė skulptūra “Angelas”; 5) grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - parketo tipas; 6) pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis - maldos namai.

Paveldo tipas:

Materialus paveldas

Įvykio data:

1935-1938 m.

Objekto tipas:

Statinys

Adresas:

A. Juozapavičiaus pr. 60

Informacijos šaltinis:

o 1. LCVA, f. 1622, ap. 2, b. 557. o 2. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 430. o 3. Endriukaitytė, K. Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, [žiūrėta: 2015 11 10] Prieiga per internetą: http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1497?rt=3&type=2&ss=%C5%A1an%C4%8Di%C5%B3 4. Sud. Jankevičienė, A. Kauno architektūra; p. 116-117; Vilnius: Mokslas, 1991. 5. Sud. Reklaitė, J. Kaunas 1918 - 2015. Architektūros gidas. Šančių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, Vilnius, 2015 m., p. 94; 6. Vanagas Jurgis. Šančių praeities takais. Kaunas, 2009, p. 93–97. 7. Jasevičiūtė V. Šv. Jėzaus širdies bažnyčios paslaptys. In Kauno diena. – 1996, balandžio 6, priedas „Santaka“, p. 22. 8. Jaunoji karta. – 1939, nr. 1, p. 7 9. Kauno arkivyskupijos bažnyčios. Kaunas: 2010, p. 69. 10. Miškinis, A. Kauno atvirukai 1918-1940, Vilnius: Lietuvos nac. muz., 2001. 11. Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapija. Parapijos ir bažnyčios istorija. [žiūrėta: 2015 11 15] Prieiga per internetą: http://www.sanciuparapija.lt/1206/parapijos-ir-baznycios-istorija.html 12. Naujoji Romuva. 1935 m., nr. 7, p. 169. 13. XX amžius, 1936 08 01, nr. 34, p. 14. 13. Bacevičius Romas, Restauruoti "Angelai". In XXI amžius, [žiūrėta: 2015 11 10] Prieiga per internetą: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2006/11/03/darb_01.html Interneto šaltinis: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Raktažodžiai:

Šv. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčia Žemieji Šančiai, registruotas nekilnojamasis kultūros paveldas
Grįžti į žemėlapį

Ši svetainė jūsų įrenginyje išsaugo nedideles teksto rinkmenas (slapukus) tam, kad pateiktų tinkamesnį turinį arba statistikos tikslais. Jūs galite išjungti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Naršydami nepakeitę naršyklės nustatymų suteikiate mums leidimą išsaugoti šią informaciją jūsų įrenginyje.

Sutinku